A  A  A

. . . wróć

Wspólnie dla Karpat - turystyka przyjazna środowisku

Wspólnie dla Karpat - turystyka przyjazna środowisku
Projekt jest realizowany w okresie styczeń 2009 - listopad 2010. Skierowany jest do przedstawicieli gmin karpackich: samorządów, organizacji pozarządowych i turystycznych, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, społeczności lokalnych w województwie małopolskim, podkarpackim i śląskim.
Jego głównym celem jest upowszechnienie zasad zrównoważonego rozwoju w działalności turystycznej w polskich Karpatach. Promowanie już stosowanych w Karpatach dobrych praktyk zrównoważonej turystyki, szkolenia dla pracowników samorządowych oraz wspieranie partnerstw lokalnych zawiązywanych w celu opracowania zarysów gminnych Strategii Rozwoju Zrównoważonej Turystyki pomoże wypracować skuteczny mechanizm wdrażania na poziomie lokalnym i regionalnym zapisów Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej) oraz Strategii dla Przyszłego Rozwoju Turystyki w Karpatach. Realizacja projektu pozwoli na stworzenie platformy wymiany doświadczeń, partnerstwa interesariuszy, oraz upowszechniania wiedzy o Konwencji Karpackiej i turystyce przyjaznej środowisku.

Główne działania w projekcie:
Inwentaryzacja dobrych praktyk zrównoważonej turystyki w Karpatach Promocja przykładów skutecznego wdrożenia przez wybrane gminy karpackie przedsięwzięć związanych z turystyką przyjazną środowisku. Wybrane dobre praktyki (wraz z informacjami pomagającymi w ich przeniesieniu na grunt lokalny) zostaną zaprezentowane w drukowanym poradniku oraz na specjalnie stworzonym portalu "Wirtualne Karpaty", będącym swoistym "wirtualnym centrum informacji karpackiej" skierowanym do gmin, społeczności lokalnych i turystów odwiedzających Karpaty.

Seminaria konsultacyjne:
Seria seminariów konsultacyjnych dla przedstawicieli gmin karpackich: władz samorządowych, organizacji pozarządowych i turystycznych, mediów i in., dotyczących sposobów wdrażania zapisów Konwencji Karpackiej w zakresie rozwoju zrównoważonej turystyki w regionie.

Lokalne partnerstwa na rzecz zrównoważonej turystyki:
Gminne grupy partnerskie opracowują zarys (szkic, wstępną koncepcję) Strategii Rozwoju Zrównoważonej Turystki w swoich gminach opartej na zapisach Konwencji Karpackiej, wraz z planem ich wdrożenia. W skład grupy partnerskiej będą mogły wejść - oprócz przedstawicieli samorządu lokalnego - także np. przedstawiciele lokalnej organizacji pozarządowej, organizacji turystycznej, domu kultury, usługodawców (w tym kwaterodawców), przedstawicieli dyrekcji obszarów chronionych, nadleśnictw i innych instytucji. Zarysy Strategii wezmą udział w specjalnym konkursie.

Kampania informacyjna:
Celem kampanii będzie zwrócenie uwagi karpackiej społeczności na rolę zrównoważonej turystyki w rozwoju gminy i regionu.
Pojawiamy się na wybranych festiwalach karpackich i konferencjach regionalnych, na których m.in. upowszechnimy specjalnie opracowany folder informacyjny dotyczący zrównoważonej turystyki i Konwencji Karpackiej skierowany do społeczności lokalnych i turystów odwiedzających region, oraz zorganizujemy spotkania z mediami.

Konferencja Karpacka.
Uwieńczeniem Projektu będzie 2-dniowa konferencja (jesień 2010). W jej ramach planujemy dyskusje i wymianę doświadczeń nt. rozwoju zrównoważonej turystyki i współpracy regionalnej w tej dziedzinie. Nastąpi podsumowanie konkursu na zarys Strategii Rozwoju Zrównoważonej Turystyki i nagrodzenie zwycięzców, prezentacje dobrych praktyk, poradnika i portalu "Wirtualne Karpaty". Na konferencję zaproszeni będą przedstawiciele Sekretariatu Konwencji Karpackiej w Wiedniu, Krajowego Punktu Kontaktowego Konwencji przy Ministerstwie Środowiska, rządowych i samorządowych władz województw karpackich, karpackich obszarów chronionych, media, oraz inne zainteresowane instytucje i organizacje.

Projekt Wsparcie zrównoważonego rozwoju Karpat poprzez turystykę przyjazną środowisku realizowany jest przez Centrum Informacji o Środowisku UNEP/GRID-Warszawa (Zakład Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, http://www.gridw.pl) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ekopsychologia oraz organizacją ANPED (Northern Alliance for Sustainability) z Holandii.

Wsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a także budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych.

Działania prowadzone są w porozumieniu zarówno z Tymczasowym Sekretariatem Ramowej Konwencji o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat w Wiedniu, jak i polskim Krajowym Punktem Kontaktowym Konwencji ustanowionym w strukturach Ministerstwa Środowiska.

Bliższych informacji o Projekcie udzielają:

Piotr Mikołajczyk (Centrum UNEP/GRID-Warszawa) - tel. 022 840 6664 wew. 105; faks 022 851 6201; e-mail: piotr@gridw.pl
Monika Ochwat-Marcinkiewicz (Stowarzyszenie Ekopsychologia) - tel. 604 93 63 49; faks 014 66 53 459; e-mail: karpaty@ekopsychologia.pl

. . . wróć